Teenusetingimused

Üldinformatsioon


Käesolevad teenusetingimused kehtivad Rexplorer OÜ (registrikood 14973663, asukoht Masti 17, 11911 Tallinn, Eesti) teenuste kasutamisel ning lepingutes, mis sõlmitakse Teenuse saaja (edaspidi "Klient") ja Rexploreri vahel.

  • Klient nõustub, et teavet Rexploreri, Teenuse ja muu Rexploreri pakutava teabe kohta võidakse esitada inglise keeles.
  • Rexplorer võib neid tingimusi igal ajal muuta, eeldusel, et muudatused ja uuendused on vajalikud õigustatud põhjustel (nt kehtivate seaduste muudatus, Rexploreri mõistlikud ärihuvid jne). Rexplorer teavitab Kliente sellistest muudatustest veebilehel www.rexplorer.ee ja/või teavitades Kliente muudatustest.


Teenuse osutamise tingimused

Rexplorer on Teenust pakkuv platvorm, mis võimaldab ettevõtetel ja erakasutajatel hinnata hoone või maatüki taastuvenergia potentsiaali aadressi/katastrinumbri kohaselt.


Rexplorer pakub oma Teenust platvormi kaudu, mis on saadaval aadressil www.rexplorer.ee. Rexplorer uuendab ja hooldab teenust ning astub samme, et piirata ebamugavusi, mida see võib Kliendile põhjustada. Rexplorer ei saa garanteerida mis tahes jõudluse taset ega teenuse pidevat ja katkematut kättesaadavust. Rexplorer ei saa garanteerida oma platvormil saadaoleva teabe kättesaadavust, täpsust, täielikkust, usaldusväärsust ega ajalist sätestatust.

Teenuse tasu

1. Makseprotsess

Tasuks teatud teenuste eest võib Rexplorer nõuda klientidelt ühekordse makse tegemist või tellimuse ostmist vastavalt ostuprotsessi käigus esitatud maksetingimustele. Rexploreri platvormil enne makse sooritamist edastatav teave sisaldab teavet arveldustingimuste ja kõigi Rexploreri kohaldatavate tasude ning viiviste kohta. Kliendid nõustuvad, et arveid võib väljastada elektroonilise teeninduskeskkonna, internetipanga või muu sellise keskkonna kaudu.

2. Tellimuse pikendamine ja tühistamine

Tellimust ostes nõustuvad kliendid tellimuse automaatse uuendamisega iga kuu. Rexplorer esitab liitumistasu eest automaatselt arve vastavalt enne makse sooritamist märgitud arveldusmäärale. Rexplorer jätab endale õiguse muuta abonemendi arveldusmäära, millisel juhul on Kliendil õigus tellimus lõpetada. Rexplorer teavitab Kliente sellistest muudatustest eelnevalt veebilehel www.rexplorer.ee ja teavitab Kliente sellest.

Klientidele esitatakse arve iga kuu alguses või vastavalt arvel märgitud maksetingimustele kuni taganemisõiguse kasutamiseni või kuni tellimuse muul viisil tühistamiseni või lõpetamiseni vastavalt käesolevatele tingimustele.

Kliendid võivad oma tellimuse igal ajal tühistada enne kehtiva liitumisperioodi lõppu. Tühistamine jõustub jooksva liitumisperioodi viimasele päevale järgneval päeval. Möödunud tellimusperioodide eest tasutud makseid ei tagastata. Pärast tühistamist ei esita Rexplorer Kliendile enam arvet ja tema tellimust ei pikendata.

3. Taganemisõigus

Tarbijateks peetavatel Klientidel võib olla õigus taganeda tellimusest ja/või ostust 14 päeva jooksul alates tellimise ja/või ostmise päevast ilma põhjust esitamata. Taganemisõigus ei kehti Teenusele, mida tarbija on kasutama hakanud või mis on pakutud vastavalt tarbija kirjeldusele või on selgelt isikustatud.

Rexplorer tagastab makse põhjendamatu viivituseta ja mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil Rexplorerit teavitati taganemisotsusest. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, toimub hüvitamine läbi sama maksevahendi andmete, mida kasutati esmase tehingu tegemisel.

Taganemisõiguse kasutamiseks peavad tarbijad oma taganemisotsusest teavitama Reexplorerit (Masti tn 17, 11911 Tallinn, Eesti või e-posti aadress: hi@rexplorer.ee) ühemõttelise avaldusega (nt posti teel või e-posti teel saadetud kirjaga). Tarbijad võivad kasutada taganemisavalduse näidisvormi, kuid nad ei pea seda tegema.

Konfidentsiaalsus ja isikuandmed


Rexplorer on kohustatud hoidma Kliendi esitatud teavet ja Kliendi isikuandmeid konfidentsiaalsena, välja arvatud juhul, kui tulenevalt seadusest või teenuse osutamise eesmärgist nõutakse teisiti. Töötleme isikuandmeid ainult kehtivate seaduste ja määrustega, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aastal jõustunud EL-i määrusega 2016/679 (GDPR) lubatud viisil. Isikuandmete töötlemise kohta lisateabe saamiseks vaadake Rexploreri privaatsuspoliitikat.


Vastutuse piirang


Rexploreri vastutus on piiratud käesolevate tingimuste rikkumise tõttu Kliendile tekitatud otsese varalise kahjuga. Rexplorer vastutab ainult siis, kui ta on oma tegevuses või tegevusetuses süüdi. Rexplorer ei vastuta otseste või kaudsete kahjude eest, mis on põhjustatud teenuse uuendamise ja hooldusega seotud seisakutest. Rexplorer ei vastuta teenusega seotud kolmandate isikute nõuete või vaidluste eest. Rexplorer ei vastuta mingil juhul Kliendi saamata jäänud kasumi eest.

Rexploreri koguvastutus piirdub Kliendi poolt Rexplorerile makstud tasude või tegelike kahjudega, olenevalt sellest, kumb on väiksem.

Nendes tingimustes sätestatud piirangud ei kehti, kui sellist vastutust ei saa kohaldatava õiguse alusel välistada või piirata.

Tähtaeg ja lõpetamine

Klient saab lõpetada Rexploreri teenuse kasutamise või mis tahes Rexploreriga sõlmitud lepingu, teatades sellest Rexplorerile vähemalt kolmkümmend kalendripäeva ette.


Rexplorer võib Kliendi Teenuse kasutamise või Kliendiga sõlmitud lepingu koheselt lõpetada, kui Klient:

  1. kasutab Teenust tingimustega vastuolus;
  2. kasutab teenust vastuolus seaduste või määrustega;
  3. ei täida oma maksekohustusi;
  4. annab Teenuse osutajale ebaõiget või ebapiisavat teavet;
  5. tegutseb muul viisil viisil, mida tuleb lugeda käesolevate tingimuste oluliseks rikkumiseks.

Kõik nende tingimuste sätted, mis peavad kehtima pärast nende tingimuste või mis tahes Rexploreri ja Kliendi vahel sõlmitud lepingu aegumist või lõpetamist, jäävad kehtima ka pärast lõpetamist või aegumist seadusega lubatud ulatuses.


Vaidlused


Kõik käesolevate Tingimuste tõlgendamise ja kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse Eesti seaduste kohaselt ning vajadusel Eesti kohtute poolt.

Kõik käesolevate Tingimuste tõlgendamise ja kohaldamisega seotud vaidlused lahendatakse Eesti seaduste kohaselt ning vajadusel Eesti kohtute poolt.


Rexplorer OÜ

Registry code: 14973663

Address: Masti tn 17, 11911 Tallinn, Estonia

E-mail: hi@rexplorer.ee